ภารกิจ>>งานกิจการชุมชนและบริการสังคม>>งานอาสาสมัครคุมประพฤติ>>ความสำคัญอาสาสมัครคุมประพฤติมีความสำคัญอย่างไร

     งานอาสาสมัครคุมประพฤติ มีหลักการอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งกรมคุมประพฤติมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจ เสียสละ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แสวงหาข้อเท็จจริง การติดตาม การสอดส่อง รวมทั้งการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการคืนคนดีสู่สังคม  ซึ่ง ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559  หมวด 7 เรื่องการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชน ก็ได้มีการกำหนดไว้ใน มาตรา 45 ให้อาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชนมีบทบาทในการให้การสงเคราะห์ รวมถึงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานคุมประพฤติ