ภารกิจ>>งานกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม>>งานอาสาสมัครคุมประพฤติ>>ความสำคัญอาสาสมัครคุมประพฤติมีความสำคัญอย่างไร

     งานอาสาสมัครคุมประพฤติ มีหลักการอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งกรมคุมประพฤติมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจ เสียสละ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แสวงหาข้อเท็จจริง การติดตาม การสอดส่อง รวมทั้งการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการคืนคนดีสู่สังคม  (link ที่น่าสนใจ  ไปยังหัวข้อ จำนวนศูนย์อาสาสมัครคุมประพฤติ )
 
อาสาสมัครคุมประพฤติ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
     ด้วยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2547  หมวดที่ 1  ได้กำหนดคุณสมบัติของอาสาสมัครคุมประพฤติ  ไว้ดังนี้ 
         1. มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
         2. มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน 
         3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการแก้ไขฟื้นฟูสงเคราะห์และพัฒนาสังคม  หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้นำชุมชน 
         4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและมีความเสียสละอย่างสูงพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานคุมประพฤติด้วยความเต็มใจ 
         5. ประกอบอาชีพโดยสุจริตเป็นกิจจะลักษณะและมีฐานะมั่นคง 
         6. มีบุคลิกภาพและความประพฤติดี ได้รับความไว้วางใจ และยกย่องจากประชาชนหรือชุมชน 
         7.ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช 
         8.ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ 
         9.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
        10.ไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ 
        11.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        12.ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง 
        13.ไม่เคยไม่รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดมาก่อน  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        14. ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานของกรมคุมประพฤติ  และกระทรวงยุติธรรม  ซึ่งจัดโดยกระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรม 
(link ที่น่าสนใจ  ไปยังหัวข้อ จำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติ)