ภารกิจ>>งานกิจการชุมชนและบริการสังคม>>งานอาสาสมัครคุมประพฤติ>>ความเป็นมาที่มาของงานอาสาสมัครคุมประพฤติ

          จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 –2554) ซึ่งเป็นแผนที่ระดมพลังความคิดและการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทย จากทุกภาคส่วนมาร่วมกันดำเนินการในทุกขั้นตอนอย่างกว้างขวางและเห็นพ้องร่วมกันอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างจริงจังประกอบกับยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2547 –2551 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง”อันจะทำให้บรรลุเป้าประสงค์ในการคืนคนดีสู่สังคม ทั้งนี้ โดยการคิดค้นและนำมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำที่เหมาะสมและหลายหลายมาใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเพื่อ มิให้บุคคลเหล่านี้ตกเป็นภาระแก่สังคม โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ    อำนวยความยุติธรรมเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการดำเนินการ

          ในส่วนของกรมคุมประพฤติได้มีการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่าสังคมควรมีระบบกลไกป้องกันตนเองจากปัญหาอาชญากรรม และการป้องกันปัญหาอาชญากรรมให้ได้ผลดีต้องให้ความรู้แก่ประชาชน กรมคุมประพฤติจึงเริ่มนำประชาชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการควบคุม ดูแลผู้กระทำผิด โดยการเยี่ยมเยียนให้คำปรึกษา แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งผลการดำเนินงานปรากฏว่า ผู้กระทำผิดที่ได้รับการดูแลจากอาสาสมัครคุมประพฤติพ้นการคุมความประพฤติในอัตราสูง ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  กำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานคุมประพฤติ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมคุมประพฤติ นอกเหนือจากการดูแลผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ยังต้องช่วยพนักงานคุมประพฤติควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ หรือภายหลังปล่อยจากรมราชทัณฑ์ (AFTER CARE) ด้วย