ภารกิจ>>งานกิจการชุมชนและบริการสังคม>>งานอาสาสมัครคุมประพฤติ>>คุณสมบัติอาสาสมัครคุมประพฤติคุณสมบัติของอาสาสมัครคุมประพฤติ  
        ปัจจุบัน ร่างระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน
อาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ...ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสังเกตุ และเสนอแนะต่อร่างระเบียบฯ และมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ฯ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับแก้ร่างระเบียบ ฯ ตามข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติต่อไป