ภารกิจ>>งานกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม>>งานอาสาสมัครคุมประพฤติ>>คุณสมบัติอาสาสมัครคุมประพฤติอาสาสมัครคุมประพฤติ  จะสิ้นสุดสถานภาพได้อย่างไรบ้าง
        ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติพ.ศ. 2547 หมวดที่ 5 ข้อ 23 24 และ 25  อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี  นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งสถานภาพแห่งการเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติอาจสิ้นสุดได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งต่อไปนี้
     1. ครบกำหนดวาระ
     2. ตาย
     3. ถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
     4. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     5.ได้รับอนุญาตให้ลาออก
     6. เป็นบุคคลวิกลจริต
     7. กระทำผิดระเบียบวินัยและจริยธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3 หรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสมที่จะเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติต่อไป
กรณีตามข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 สถานภาพแห่งการเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจะสิ้นสุดลงต่อเมื่อมีคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม