ภารกิจ>>งานกิจการชุมชนและบริการสังคม>>งานอาสาสมัครคุมประพฤติ>>บทบาทตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยบทบาทและวิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติและบทบาทของ
ภาคประชาชน พ.ศ.2560 ลักษณะ 1 หมวด 1ข้อ 6 อาสาสมัครคุมประพฤติมีบทบาทในการช่วยเหลือพนักงาน
คุมประพฤติ ดังนี้ 
     1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
     2. ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้กระทำผิดหรือผู้ได้รับการสงเคราะห์
     3. แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด
     4. ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ
     5. มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม
     6. บทบาทหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมาย
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม (1) - (6) ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานคุมประพฤติ