ภารกิจ>>งานกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม>>งานอาสาสมัครคุมประพฤติ>>บทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรมมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง
     1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
     2. ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้กระทำผิดหรือผู้ได้รับการสงเคราะห์
     3. แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด
     4. ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ
     5. มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม
     6. บทบาทหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมาย
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม (1) - (6) ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานคุมประพฤติ 
 
เมื่อเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ  จะมีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างไรบ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติพ.ศ. 2547 หมวดที่ 4 ข้อ 21 กำหนดว่า  “อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานดีเด่นของกระทรวงยุติธรรมที่มีผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์” (link ที่น่าสนใจ  ไปยังหัวข้อ อสค.ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราช)
    1.อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นมีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่นระดับภาค  และระดับกรม  ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
    2.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  โดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543 ให้อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ประเภท ข 
    3.ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าบริการให้แก่หน่วยบริการในการรับบริการสาธารณสุขแต่ละครั้ง  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ 
    4.เป็นผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ  หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2544 
    5.อื่น ๆ (link ที่น่าสนใจ  ไปยังหัวข้อ จุลสาร อสค.สัมพันธ์)