ภารกิจ>>งานกิจการชุมชนและบริการสังคม>>งานบริการสังคม>>ลักษณะหรือประเภทของงาน