ภารกิจ>>งานกิจการชุมชนและบริการสังคม>>งานบริการสังคม>>การทำงานบริการสังคมตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง