ภารกิจ>>งานกิจการชุมชนและบริการสังคม>>งานบริการสังคม>>หน่วยงานภาคีกับการทำงานบริการสังคม