ภารกิจ>>งานกิจการชุมชนและบริการสังคม>>งานอาสาสมัครคุมประพฤติ>>ระยะเวลาและการสิ้นสถานภาพระยะเวลาและการสิ้นสถานภาพ

 

                     ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 มาตรา 17 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า ให้อธิบดีแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัคร
คุมประพฤติและ มาตรา 17 วรรคสาม บัญญัติว่าคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งปัจจุบันระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ...... อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคุมประพฤติ