หลักพิจารณาการจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม

      - พิจารณาจากฐานความผิดเงื่อนไข หรือคำสั่งของศาล/อนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดาเสพติด รวมทั้งพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

      - พิจารณาลักษณะนิสัย ความประพฤติ ความสนใจ ความรู้ ทักษะความสามารถทั่วไปและความสามารถพิเศษ รวมทั้งการศึกษาและการประกอบอาชีพ

     - งานที่จัดให้ทำจะต้องไม่เป็นงานที่เสี่ยงภัย เช่น การทำงานในที่สูง หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรหรือสารเคมีที่เป็นอันตราย ฯลฯ

ความสำคัญของหน่วยงานภาคีต่อการทำงานบริการสังคม

         หน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร โดยสำนักงานคุมประพฤติติดต่อขอความร่วมมือและตกลงให้

เป็นสถานที่ที่ผู้กระทำผิดจะไปทำงานหรือทำกิจกรรมด้านต่างๆ ตามลักษณะประเภทงานที่เหมาะสม ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีความสำคัญต่อกระบวนการแก้ไข

ฟื้นฟูผู้กระทำผิด ที่จะช่วยให้ผู้กระทำผิดได้ทำงานชดใช้ตอบแทนสังคม เกิดจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นคนดีของสังคมได้ต่อไป

หน่วยงานหรือองค์กรใดที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคมได้ที่ กรมคุมประพฤติ 

และสำนักงานคุมประพฤติทุกแห่ง

(กด Link ไปยังหัวข้อ สรุปทำเนียบหน่วยงานภาคี)