สิทธิและประโยชน์ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

        ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมสัมมนาในงานที่เกี่ยวข้อง