เกี่ยวกับเรา>>แนะนำกรม>>นโยบายอธิบดี>>นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสประกาศกรมคุมประพฤติ

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

-----------------------------------------------

                   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาลข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการแก่ประชาชน นั้น

                  กรมคุมประพฤติจึงได้แสดงเจตจำนงสุจริตว่าจะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรของกรมคุมประพฤติให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะให้กรมคุมประพฤติดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมปลอดจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์และเจตจำนงสุจริตดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

                ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

               ๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการดำเนินชีวิต

               ๓. ใช้มาตรการทางกฎหมายและประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้กรมคุมประพฤติเป็นเขตปลอดทุจริต

               ๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างนวัตกรรมเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพทันสมัย และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ

       ๕. บูรณาการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานและเครือข่ายเพื่อป้องกันการทุจริต

              ๖. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานโดยการยกย่องและส่งเสริมคนดี

              ๗. ให้มีการติดต่อสื่อสารทุกหน่วยงานตลอดเวลา เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความรวดเร็ว ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

              จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                                          ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐

                                                               พันตำรวจเอก  ณรัชต์  เศวตนันทน์

                        (ณรัชต์  เศวตนันทน์)

                                                                    อธิบดีกรมคุมประพฤติ