เอกสารวิชาการ>>คู่มือ>>กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
ชื่อ วันที่ Hits
จำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติและศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.60) จำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติและศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.60) 2017-11-15 13
แบบตอบรับการสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๓ แบบตอบรับการสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๓ 2017-11-13 57
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 และขอให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการเกี่ยวกับงานอาสาสมัครคุมประพฤติ (ว 719 ลว 31 ต.ค.2560) แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 และขอให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการเกี่ยวกับงานอาสาสมัครคุมประพฤติ (ว 719 ลว 31 ต.ค.2560) 2017-11-07 25
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานและเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ(ใหม่) แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานและเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ(ใหม่) 2017-11-07 68
จำนวนสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย.60) จำนวนสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย.60) 2017-11-07 17
รายชื่อ อ.ส.ค.ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2560 รายชื่อ อ.ส.ค.ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2560 2017-10-11 26
รายชื่อหน่วยงานภาคีงานบริการสังคม ของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ รายชื่อหน่วยงานภาคีงานบริการสังคม ของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 2017-10-10 91
แบบประวัติผู้สมัครเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ(ใบสมัคร อ.ส.ค.) แบบประวัติผู้สมัครเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ(ใบสมัคร อ.ส.ค.) 2017-10-10 106
แนวทางการจัดให้ทำงานบริการสังคมสำหรับหน่วยงานภาคี แนวทางการจัดให้ทำงานบริการสังคมสำหรับหน่วยงานภาคี 2017-08-15 175
แบบเอกสารสำหรับหน่วยงานภาคี แบบเอกสารสำหรับหน่วยงานภาคี 2017-08-15 182
เอกสารประกอบการการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เอกสารประกอบการการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2017-08-15 220
แบบเอกสารตามระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำงานบริการสังคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบเอกสารตามระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำงานบริการสังคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2017-08-10 162
ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2017-08-02 78
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยบทบาทและวิธีการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค.และบทบาทของภาคประชาชน ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยบทบาทและวิธีการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค.และบทบาทของภาคประชาชน 2017-07-13 98
เอกสารการเสนอรายชื่อ อาสาสมัครดีเด่น 2560 เอกสารการเสนอรายชื่อ อาสาสมัครดีเด่น 2560 2017-07-12 94
เอกสารหมายเลข 3 รายชื่ออ.ส.ค.แต่งตั้งเป็นอ.ส.ค.xlsx เอกสารหมายเลข 3 รายชื่ออ.ส.ค.แต่งตั้งเป็นอ.ส.ค.xlsx 143
เอกสารหมายเลข 2 ตารางสรุปจำนวนอ.ส.ค.เพื่อแต่งตั้ง.xlsx เอกสารหมายเลข 2 ตารางสรุปจำนวนอ.ส.ค.เพื่อแต่งตั้ง.xlsx 92
เอกสารหมายเลข 1.docx เอกสารหมายเลข 1.docx 138
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ อ.ส.ค.ที่เป็นสมาชิกสมาคม อ.ส.ค. กระทรวงยุติธรรม แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ อ.ส.ค.ที่เป็นสมาชิกสมาคม อ.ส.ค. กระทรวงยุติธรรม 64
แบบรายงานการขออุทธรณ์ตัวชี้วัด (ระดับสำนักงาน) แบบรายงานการขออุทธรณ์ตัวชี้วัด (ระดับสำนักงาน) 35
mou ระหว่างกรมคุมประพฤติและมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง mou ระหว่างกรมคุมประพฤติและมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง 24
mou ระหว่างกรมคุมประพฤติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ mou ระหว่างกรมคุมประพฤติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 15
ข้อมูล อ.ส.ค. หน่วยงานภาคี และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน พ.ค.59 ข้อมูล อ.ส.ค. หน่วยงานภาคี และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน พ.ค.59 21
โปรแกรมทำบัตร อ.ส.ค.ส่วนกลาง โปรแกรมทำบัตร อ.ส.ค.ส่วนกลาง 13
โปรแกรมทำบัตร อ.ส.ค.ส่วนภูมิภาค โปรแกรมทำบัตร อ.ส.ค.ส่วนภูมิภาค 23
ทำเนียบ ประธาน อ.ส.ค.ในระดับสำนักงานทั่วประเทศ ทำเนียบ ประธาน อ.ส.ค.ในระดับสำนักงานทั่วประเทศ 46
ทำเนียบอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศ ทำเนียบอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศ 43
แนวทางในการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม แนวทางในการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม 38
หนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจและเพิ่มเติมแนวปฏิบัติในการบริจาคโลหิตและการนับจำนวนชั่วโมง หนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจและเพิ่มเติมแนวปฏิบัติในการบริจาคโลหิตและการนับจำนวนชั่วโมง 38
สมุดทะเบียนรับคดีและบันทึกผลการจัดให้ผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคม สมุดทะเบียนรับคดีและบันทึกผลการจัดให้ผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคม 46
คู่มือปฏิบัติงานcsสำหรับพคป. คู่มือปฏิบัติงานcsสำหรับพคป. 92
คู่มือการบริหารจัดการงานบริการสังคมฉบับปรับปรุงมีนาคม 2551 คู่มือการบริหารจัดการงานบริการสังคมฉบับปรับปรุงมีนาคม 2551 39
แจ้งแนวทางการส่งผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจ้งแนวทางการส่งผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 28
แนวทางการดำเนินงานตาม MOU ในการทำงานบริการสังคมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนวทางการดำเนินงานตาม MOU ในการทำงานบริการสังคมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 33
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น 45
รวมหนังสือเวียนการปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมหนังสือเวียนการปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 85
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.2560 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.2560 52