เอกสารวิชาการ>>คู่มือ>>กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
ชื่อ วันที่ Hits
แนวทางการจัดให้ทำงานบริการสังคมสำหรับหน่วยงานภาคี แนวทางการจัดให้ทำงานบริการสังคมสำหรับหน่วยงานภาคี 2017-08-15 112
แบบเอกสารสำหรับหน่วยงานภาคี แบบเอกสารสำหรับหน่วยงานภาคี 2017-08-15 120
เอกสารประกอบการการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เอกสารประกอบการการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2017-08-15 159
แบบเอกสารตามระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำงานบริการสังคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบเอกสารตามระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำงานบริการสังคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2017-08-10 115
เอกสารการเสนอรายชื่อนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 เอกสารการเสนอรายชื่อนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 2017-08-08 49
ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2017-08-02 60
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยบทบาทและวิธีการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค.และบทบาทของภาคประชาชน ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยบทบาทและวิธีการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค.และบทบาทของภาคประชาชน 2017-07-13 64
เอกสารการเสนอรายชื่อ อาสาสมัครดีเด่น 2560 เอกสารการเสนอรายชื่อ อาสาสมัครดีเด่น 2560 2017-07-12 69
เอกสารหมายเลข 3 รายชื่ออ.ส.ค.แต่งตั้งเป็นอ.ส.ค.xlsx เอกสารหมายเลข 3 รายชื่ออ.ส.ค.แต่งตั้งเป็นอ.ส.ค.xlsx 133
เอกสารหมายเลข 2 ตารางสรุปจำนวนอ.ส.ค.เพื่อแต่งตั้ง.xlsx เอกสารหมายเลข 2 ตารางสรุปจำนวนอ.ส.ค.เพื่อแต่งตั้ง.xlsx 89
เอกสารหมายเลข 1.docx เอกสารหมายเลข 1.docx 130
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ อ.ส.ค.ที่เป็นสมาชิกสมาคม อ.ส.ค. กระทรวงยุติธรรม แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ อ.ส.ค.ที่เป็นสมาชิกสมาคม อ.ส.ค. กระทรวงยุติธรรม 60
แบบรายงานการขออุทธรณ์ตัวชี้วัด (ระดับสำนักงาน) แบบรายงานการขออุทธรณ์ตัวชี้วัด (ระดับสำนักงาน) 18
mou ระหว่างกรมคุมประพฤติและมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง mou ระหว่างกรมคุมประพฤติและมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง 19
mou ระหว่างกรมคุมประพฤติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ mou ระหว่างกรมคุมประพฤติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 13
ข้อมูล อ.ส.ค. หน่วยงานภาคี และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน พ.ค.59 ข้อมูล อ.ส.ค. หน่วยงานภาคี และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน พ.ค.59 18
โปรแกรมทำบัตร อ.ส.ค.ส่วนกลาง โปรแกรมทำบัตร อ.ส.ค.ส่วนกลาง 12
โปรแกรมทำบัตร อ.ส.ค.ส่วนภูมิภาค โปรแกรมทำบัตร อ.ส.ค.ส่วนภูมิภาค 19
เอกสารโครงการ อ.ส.ค.หมู่บ้าน เอกสารโครงการ อ.ส.ค.หมู่บ้าน 15
ทำเนียบ ประธาน อ.ส.ค.ในระดับสำนักงานทั่วประเทศ ทำเนียบ ประธาน อ.ส.ค.ในระดับสำนักงานทั่วประเทศ 35
ทำเนียบอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศ ทำเนียบอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศ 28
แนวทางในการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม แนวทางในการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม 32
หนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจและเพิ่มเติมแนวปฏิบัติในการบริจาคโลหิตและการนับจำนวนชั่วโมง หนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจและเพิ่มเติมแนวปฏิบัติในการบริจาคโลหิตและการนับจำนวนชั่วโมง 23
สมุดทะเบียนรับคดีและบันทึกผลการจัดให้ผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคม สมุดทะเบียนรับคดีและบันทึกผลการจัดให้ผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคม 35
คู่มือปฏิบัติงานcsสำหรับพคป. คู่มือปฏิบัติงานcsสำหรับพคป. 65
คู่มือการบริหารจัดการงานบริการสังคมฉบับปรับปรุงมีนาคม 2551 คู่มือการบริหารจัดการงานบริการสังคมฉบับปรับปรุงมีนาคม 2551 26
แจ้งแนวทางการส่งผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจ้งแนวทางการส่งผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 20
แนวทางการดำเนินงานตาม MOU ในการทำงานบริการสังคมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนวทางการดำเนินงานตาม MOU ในการทำงานบริการสังคมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 28
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น 25
รวมหนังสือเวียนการปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมหนังสือเวียนการปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 53
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.2560 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.2560 28