ข่าวประชาสัมพันธ์>>เอกสารเผยแพร่>>อื่นๆ
ชื่อ Hits
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานด้วยกลไกการควบคุมพฤติกรรม คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานด้วยกลไกการควบคุมพฤติกรรม 2
สคป.จ.สตูล  งบทดลองประจำเดือนมีนาคม สคป.จ.สตูล งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 1
สคป.จ.สต สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง มิถุนายน 2560 สคป.จ.สต สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง มิถุนายน 2560 4
คู่มือปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ คู่มือปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ 29
สคป.จ.สต สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤษภาคม 2560 สคป.จ.สต สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤษภาคม 2560 6
สคป.จ.สต สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เมษายน 2560 สคป.จ.สต สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เมษายน 2560 2
สคป.จ.สต สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง มีนาคม 2560 สคป.จ.สต สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง มีนาคม 2560 2
คู่มืองานกรมคุมประพฤติสำหรับบริการประชาชน(240460) คู่มืองานกรมคุมประพฤติสำหรับบริการประชาชน(240460) 101
หนังสือ พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 หนังสือ พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 29
 การ์ตูน การ์ตูน "ชุมชนคนดี" (ส่วนที่ 2) 22
คู่มือการทำงานบริการสังคมสำหรับหน่วยงานภาคี คู่มือการทำงานบริการสังคมสำหรับหน่วยงานภาคี 11
การ์ตูน การ์ตูน "ชุมชนคนดี" (ส่วนที่ 1) 15
การ์ตูน การ์ตูน "ชุมชนคนดี" (ส่วนที่ 2) 8
คู่มือดูแลลูกวัยรุ่น คู่มือดูแลลูกวัยรุ่น 10
โปสเตอร์ โปสเตอร์ "การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 18
หนังสือ หนังสือ "ตามรอยคนดี 6
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ดัชนีข้อมูลข่าวสาร 7
1มาตรฐานการให้บริการงานสืบเสาะผู้ใหญ่ 1มาตรฐานการให้บริการงานสืบเสาะผู้ใหญ่ 21
2มาตรฐานการให้บริการงานสืบเสาะพักลด 2มาตรฐานการให้บริการงานสืบเสาะพักลด 11
3มาตรฐานการให้บริการงานสอดส่อง 3มาตรฐานการให้บริการงานสอดส่อง 9
4มาตรฐานการให้บริการงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 4มาตรฐานการให้บริการงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 10
5มาตรฐานการให้บริการงานตรวจพิสูจน์ 5มาตรฐานการให้บริการงานตรวจพิสูจน์ 16
6มาตรฐานการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 6มาตรฐานการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 16
7มาตรฐานการให้บริการการอุทธรณ์คำวินิจฉัย-ผลการฟื้นฟู 7มาตรฐานการให้บริการการอุทธรณ์คำวินิจฉัย-ผลการฟื้นฟู 12
8มาตรฐานการให้บริการงานสงเคราะห์ 8มาตรฐานการให้บริการงานสงเคราะห์ 9
9มาตรฐานการให้บริการการประกันตัว-ปล่อยตัว 9มาตรฐานการให้บริการการประกันตัว-ปล่อยตัว 10
ภารกิจกรมคุมประพฤติ (ภาษาไทย) ภารกิจกรมคุมประพฤติ (ภาษาไทย) 28
คู่มือพ่อแม่อาสา คู่มือพ่อแม่อาสา 12
หนังสือตามรอยคนดี หนังสือตามรอยคนดี 7
เนื้อหาหลักสูตรมาตรฐานกลาง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว เนื้อหาหลักสูตรมาตรฐานกลาง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว 5
คู่มือการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คู่มือการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 12
มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ2559 มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ2559 7
หนังสือภารกิจกรมคุมประพฤติไทย หนังสือภารกิจกรมคุมประพฤติไทย 15