ภารกิจ>>งานกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม>>งานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน>>แบบสำรวจฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่าย
ชื่อ Hits
ใบแจ้งความประสงค์เป็น อ.ส.ค. ตาม พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 (เอกสารหมายเลข 1) ใบแจ้งความประสงค์เป็น อ.ส.ค. ตาม พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 (เอกสารหมายเลข 1) 9
ตารางสรุปจำนวน อ.ส.ค. เพื่อแต่งตั้งเป็น อ.ส.ค.ตาม พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 (เอกสารหมายเลข 2) ตารางสรุปจำนวน อ.ส.ค. เพื่อแต่งตั้งเป็น อ.ส.ค.ตาม พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 (เอกสารหมายเลข 2) 8
รายชื่อ อ.ส.ค. แต่งตั้งเป็น อ.ส.ค. ตาม พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 (เอกสารหมายเลข 3) รายชื่อ อ.ส.ค. แต่งตั้งเป็น อ.ส.ค. ตาม พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 (เอกสารหมายเลข 3) 6
แบบฟอร์มทะเบียนสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน แบบฟอร์มทะเบียนสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 7
แบบสำรวจข้อมูลของศูนย์ยุติธรรมชุมชน แบบสำรวจข้อมูลของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 119
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ของศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.และศูนย์ยุติธรรมชุมชน แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ของศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.และศูนย์ยุติธรรมชุมชน 6
หลักเกณฑ์การประเมินศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้มแข็ง หลักเกณฑ์การประเมินศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้มแข็ง 15
แบบฟอร์มทะเบียนศูนย์ยุติธรรมชุมชน แบบฟอร์มทะเบียนศูนย์ยุติธรรมชุมชน 8
_แบบรายผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานอ.ส.ค./ศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ตัวชี้วัด 5.2) _แบบรายผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานอ.ส.ค./ศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ตัวชี้วัด 5.2) 8