เอกสารวิชาการ>>คู่มือ>>กองกิจการชุมชนและบริการสังคม>>แบบฟอร์มงานในภารกิจ
ชื่อ วันที่ Hits
แบบฟอร์มลงทะเบียนใช้ในการจัดกิจกรรม 27 ธ.ค.60 (เฉพาะ กทม.) แบบฟอร์มลงทะเบียนใช้ในการจัดกิจกรรม 27 ธ.ค.60 (เฉพาะ กทม.) 2017-12-26 15
แบบฟอร์มประกอบผลงานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่นและอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561 แบบฟอร์มประกอบผลงานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่นและอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561 2017-12-21 220
แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขฟื่้นฟููผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุราประจำเดือน แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขฟื่้นฟููผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุราประจำเดือน 2017-12-18 57
แบบรายงานผลผู้เข้ากระบวนการคุมประพฤติช่วง ๗ วันอันตรายปีใหม่ 61 เอกสารหมายเลข ๓ แบบรายงานผลผู้เข้ากระบวนการคุมประพฤติช่วง ๗ วันอันตรายปีใหม่ 61 เอกสารหมายเลข ๓ 2017-12-12 97
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุเอกสารหมายเลข ๑ -๒ แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุเอกสารหมายเลข ๑ -๒ 2017-12-12 192
โครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบฟอร์มเสนอโครงการ / กิจกรรม ตาม ว 792) โครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบฟอร์มเสนอโครงการ / กิจกรรม ตาม ว 792) 2017-12-08 80
แบบเอกสารตามระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานบริการสังคม พ.ศ.2560 แบบเอกสารตามระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานบริการสังคม พ.ศ.2560 2017-11-29 54
แบบเอกสารสำหรับหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม แบบเอกสารสำหรับหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม 2017-11-29 49
แบบประวัติผู้สมัครเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ(ใบสมัคร อ.ส.ค.) แบบประวัติผู้สมัครเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ(ใบสมัคร อ.ส.ค.) 2017-11-29 23
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานและเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ(ใหม่) แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานและเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ(ใหม่) 2017-11-29 33
ทะเบียนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ยังมีการดำเนินงานตามบทบทบาท(สังกัดกรมคุมประพฤติ) ทะเบียนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ยังมีการดำเนินงานตามบทบทบาท(สังกัดกรมคุมประพฤติ) 2017-11-28 17